دانلود فایل


دانلود پروژه مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq - دانلود فایلدانلود فایل دیاگرام فازوری, موتورهای سنکرون مغناطیس ,دائم باردار,آزمایشهای مشخص کردن Xd و Xq,آزمایشهای مشخص کردن Xd و Xq,مقایسه ای ,آنالیزهای ریاضی ,آزمایش

دانلود فایل دانلود پروژه مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از مورتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري وضعيت روتور
خلاصه مقاله :
اهميت موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم در زياد شدن دامنه كاربردي آن است و در آينده بيشتر ( PMSMs ) بدون سنسورشفت عمل خواهند كرد و مشخصات تجربي پارامترهاي ماشين كه مقداري هم تلورانس دارند اطلاعات با ارزشي خواهد بود.
بنابراين در اين مقاله روشي بيان شده كه در آن نيروي الكترو موتوري القايي و راكتانس محور d از آزمايش بي باري و راكتانس محور q و زاويه بار از آزمايش بارداري به وسيله يك روش تحليلي مشخص شده اند.
در اين روش محدوديت اندازه گيري زاويه بار vوجود ندارد اين روش مناسب است براي ( PMSMs ) هاي كه بصورت عادي با جريان منفي محور d عمل مي كنند بنابراين اشباع در مسير شار محورd وجود ندارد. خيلي بيشتر از اينها، روش بسيار ساده اي است براي انجام دادن بوسيله هر تكنسين آزمايشگاهي
I­- مقدمه:
اهميت موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم ( PMSMs ) هست در افزايش دامنه كاربردي آنها و متفاوت است از مدلهاي پيشرفته مانند سروموتورها تا كاربردهاي كه حركت خطي دارند از قبيل فن ها و پمپ ها دو دليل عمده براي تمايل به اين ماشينها وجود دارد:
1- بازده بالا و كاهش تلفات روتور در اين ( P MSMs ) ها.
2- پايين بودن قيمت انرژي مغناطيسي بالا ( صرفه جويي اقتصادي بالا ).
بيشتر ( PMSMs ) سه فازه در مدل پيشرفته بصورت محركهاي با سنسور شفت عمل مي كنن بوسيله بكارگيري الگوريتم كنترل بدون سنسور براي محركهاي با سرعتهاي متغير و در مورد كاربردهاي حركت خطي طبيعتاً بواسطه اساس عملكرد سنكرون آنها نياز به سنسور شفت وجود ندارد.
اگر سنسور شفت برداشته شود مشخصات تجربي از پارامترهاي ماشين هر چند كه مقداري هم تلورانس دارند بسيار با ارزش خواهد بود در زير نشان خواهيم داد كه راكتانس محورهاي d و q كه از آزمايشهاي بارداري بدست آمده بر اساس تابعي از بيان شده است كه مي تواند مشخص شود بوسيله بعضي از انواع سنسورهاي شفت يا ماشينهاي سنكرون ديگري كه كوپل شده اند با محور شفت ماشين سنكروني كه در حال بررسي است.
در اين مقاله روشي بيان شده كه در آن نيروي محركه القايي و راكتانس محور d از آزمايش بي باري و راكتانس محور q آزمايش بارداري بدست آمده اند به نظر مولف آرمايشهاي ساده اي هستند كه نياز به داشتن دانش بالا و وسايل در مقايسه با آزمايشهاي تعيين استاندارد موتورهاي القايي ندارد و انجام آن براي تكنسين هاي آزمايشگاهي آسان است هر چند كه نمي تواند ضمانتي با حساسيت بالا براي ماشينهاي با اشباع زياد باشد.
در بخش II شاهد روشهاي تجربي براي مشسخص كردن راكتانسها خواهيم بود در بخشي III دياگرام فازوري ( PMSMs ) و بعضي روابط اساسي منشعب شده از آن بحث شده در بخش IV مشخص كردن زاويه بيان شده و در بخش V روشهاي آزمايش توصيف شده اند و سرانجام در بخش VI يك نتيجه گيري شده است.
II ـ آزمايشهاي براي مشخص كردن راكتانس:
روشهاي آزمايش توصيف شده در بخش V اساساً هستند تركيبي از آزمايشهاي بي باري و بارداري، اين چنين آزمايشهاي جديد نيستند البته اين يك گزارش جديد است در اين نوشته چندين روش ديگر توصيف شده است براي مشخص كردن راكتانسهاي محور
d و q بدون احتياج به در رابطه قرار دادن اطلاعات وضعيت روتور به هر حال با متمركز ساختن اين روشها، براي نمونه ماشين با روي كاري مغناطيسي بدون مشخصه سيم پيچ دمپر با روشهاي مختلفي مي توان بدست آورد.
آزمايش روتور قفل شده كه با يك ولتاژ تك فاز متناوب يا يك ولتاژ شيب سيم پيچ هاي استاتور تغذيه مي شوند كه براي وضعيتهاي مختلف روتور آن را تكرار مي كنند از تحليل ساده نتيجها و مقايسه كردن آنها يك نتيجه دقيقي بدست مي آيد و انتخاب فركانس براي ولتاژ متناوب زياد اهميت ندارد 50 يا 60 هرتز خوب است و در مورد ولتاژ شيب بزرگي مقدار ولتاژ زياد اهميت ندارد بلكه تنها شيب اوليه ولتاژ مهم مي باشد روشهاي بوده اند كه اثرات اشباع را به حساب آورده اند براي اين آزمايشها به نمايش در آمده اند ماشينهاي با مشخصه سيم پيچ دمپر براي نمونه ( LSPMs ) نياز دارند به يك روش آزمايش متفاوت با (موتورهاي باروتورهاي بدون قفسه ) و با وجود يك قفسه يا يك سيم پيچ دمپر راكتانس سنكرون بايد با يك مقدار ثابت مشخص شود يا اقلاً نزديك به يك مقدار ثابت. شار مغناطيسي در روتور وقتي كه فركانس ماشين بالا است شار هرگز عبور نخواهد كرد و روتور مي بايست اثر حفاظتي روي قفسه داشته باشد در فركانسهاي بالا بنابراين تنها راكتانس پراكندگي مشاهده مي شود و از راكتانس سنكرون مي توان صرفنظر كرد.
وجود دارد سه روش خالص تجربي براي مشخص كردن راكتانسهاي محور d و q
1) آزمايشهاي يكنواخت بي باري و بارداري با شار ثابت در روتور.
2) آزمايشهاي با يك شار متناوب فركانس پايين در روتور.
3) آزمايش يك شار گذار در روتور.

50 ص فایل WORD


دیاگرام فازوری


موتورهای سنکرون مغناطیس


دائم باردار


آزمایشهای مشخص کردن Xd و Xq


آزمایشهای مشخص کردن Xd و Xq


مقایسه ای


آنالیزهای ریاضی


آزمایش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت رشد سه گیاه زینتی در معرض تنش کادمیوم و کادمیوم-سرب و ویژگی های تجمع فلز در آنها

تحقیق در مورد ماليات بر ارزش افزود1 17 ص

تحقیق ورزش و سلامت عقل

تحقیق درمورد گزارش كارآموزي (عمران) 10

تاریخچه بدمینتون 20 ص

پاورپوینت ديوارها

کارآموزی در مترو شیراز ‏

پاورپوینتی در باره مدیریت استراتژیک در ورزش

پاورپوینت بررسي اثر استقرار سيستم شناسايي از طريق فرکانس راديويي بر زنجيره تامين با استفاده از شبيه سازي کامپيوتري

جامعه شناسی کشاورزی (2)