دانلود فایل


دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود فایل دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF
دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF

1-1- کلیات 5
2-1- انواع فاضلاب و خصوصیات آنها 8
جدول 6-1 انواع بیماری‏هایی که بوسیله آب آلوده انتقال 16
جدول 7-1 کیفیت شیمیایی فاضلاب در کشورهای مختلف 17
جدول8-1طبقه بندی فاضلابهابرحسبBOD5,COD 18
جدول 9-1میزان سرانهBOD5درفاضلابهای مختلف 18
جدول 10-1تولیدسرانه فاضلاب 20
4-1- جمعیت معادل آلودگی 22
جدول 11-1 جمعیت معادل برای صنایع گوناگون به ازای هر 23
5-1- تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی 24
2-1 مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب27
1-1-2 اجزای فاضلاب27
2-2-2 آلایندهای مهم در تصفیه فاضلاب 27
3-1-2 روشهای تجزیه 27
4-1-2 یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی 28
جدول 2-2 یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی 29
2-2 مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد 32
1-2 رابطه متقابل بین مواد جامد32
2-2-1 کل مواد جامد 32
2-2-2 بو 34
آثار بو: 35
تشخیص بو: 36
جدول 3-2 ترکیبات بودار موجود در فاضلاب تصفیه نشده 36
تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن 36
جدول 4-2 آستانه بوی ترکیبات بودار در فاضلاب تصفیه نشده 37
جدول5-2 عواملی که برای تعیین کامل مشخصه‏های بو باید در نظر گرفت شوند. 38
3-2-2دما 39
شکل 3-2 تغیرات نمونه‏وار دمای فاضلاب 40
4-2-2 چگالی 42
6-2-2 تیرگی 43
3-2 ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد 43
1-3-2 ماده آلی 44
2-3-2 پروتئینها 44
3-3-2 کربوهیدراتها 45
4-3-2 چربی و روغن گریس 45
5-3-2 پاک‏کننده‏ها 46
6-3-2 آلاینده‏های درجه اول 47
7-3-2 ترکیبات آلی فرار (VOCS)51
8-3-2 سموم و مواد شیمیایی کشاورزی 52
9-3-2 اندازه گیری محتوای آلی 52
10-3-2 نیاز به اکسیژن بیوشیمیایی. 53
11-3-2محدودیتهای آزمون BOD54
4-2نیاز اکسیژن شیمیایی 54
5-2کل کربن آلی 55
6-2 ماده غیر آلی 55
1-6-2 کلریدها 56
2-6-2درجه قلیایی 56
3-6-2 نیتروژن 57
4-6-2 فسفر 57
5-6-2 گازها 58
6-6-2 اکسیژن محلول 58
7-6-2 هیدروژن سولفید 59
8-6-2 متان 59
7-2 میکروارگانیزمها 61
جدول8-2 گروههای اصلی ارگانیزمهای موجود در آبهای سطحی و 61
1-7-2 باکتریها 62
2-7-2 قارچها 62
3-7-2 جلبکها 62
4-7-2 تک یاختگان 63
5-7-2 گیاهان و جانوران 63
6-7-2 ویروسها 64
7-7-2 ارگانیزمهای بیماری زا 64
1-3 تأثیر بر آبهای جاری 65
2-3- نمک‏های معدنی، 65
10-3- مواد پرتوزا، 71
1-4- دوره طرح 72
2-4- جمعیت دوره‏های طرح 73
4 –4- ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب 74
5 –4 میزان پساب‏های صنعتی 75
6-4- میزان نشد‏آب‏ها76
8-7-4- درجه تصفیه و مصرف فاضلاب تصفیه شده 77
1-5- تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب 80
2-5- آشغال گیری 83
4-5- شناور سازی 86
7-5- ته‏نشینی ساده 88
برخی از تعاریف: 91
(2-2-6) اندازه ذرات 92
پالایشگاه نفت 93
(3-6) تئوری جداسازی روغن به روش ثقلی: 95
(1-3-6) جدا کننده API: 96
(2-3-6) جدا کننده CPI : 97
(3-3-6) شناور سازی: 99
شناور سازی می‏تواند با اهداف زیر در تصفیه پسابها مورد استفاده قرار گیرد: 100
(4-6) اصول و تئوری شناور سازی: 100
روشهای شناور سازی: 101
(1-4-6) اکتروفلوتیش: 101
(3-4-6) شناور سازی به کمک هوا در فشار اتمسفریک: 102
(5-4-6) حذف مواد جامد معلق 105
6-4-6 مکانیزم فرایند شناور سازی 107
(8-6)فیلتر اسیون: 109
(9-6)جذب توسط کربن فعال 110
(10-6) عوامل مؤثر در فرایند شناور سازی:110
(2-10-6) تأثیر فشار 111
3-10-6 تأثیر دما 111
(11-6) اصول و تئوری شناور سازی: 114
(1-11-6)سرعت صعود حبابها و ذرات: 114
(13-6) اثر تصفیه شیمیایی: 124
(1-14-6) تانک شناورسازی: 126
(2-14-6) تانک اشباع سازی هوا: 127
(3-14-6) انبار لجن: 128
4-14-6 تجهیزات کنترول سطح مایع در تانک شناورسازی: 128
(15-6) مدلهای آزمایشگاهی : 128
(16-6) آزمایشهای مورد نیاز 131
(1-16-6) انعقاد و لخته سازی: 131
(2-16 –6) جدا سازی ثقلی: 1311-1- کلیات از قدیم الایام آب را عامل حیات می‏دانستند. زندگی انسان و حیوانات و گیاهان بدون آب ممکن نیست، علاوه بر موارد مذکور پیشرفت‏های عظیم صنعتی در هر اجتماعی بوجود و فراوانی آب مربوط می‏باشد. آب مورد نیاز کلیه فعالیت‏های انسان در هر مصرفی تابع کیفیت شیمیایی خاصی است و بندرت اتفاق می‏افتد از یک منبع آب بتوانیم در تمام مصارف استفاده نمائیم، براساس شواهد موجود اجتماعات میزان آب مصرفی معیار تشخیص پیشرفتهای بهداشتی مردم آن اجتماع است، خلاصه کلام آب که به مصداق وجعلنا من الماء کل شیء حی آغازگر حیات بوده، ادامه دهنده حیات نیز می‏باشد و زندگی انسان و تمام موجوداتی که بنحوی با او در ارتباط هستند بدون آب امکانپذیر نخواهد بود. آبهای مصرف شده در زندگی بنحوی به منابع اولیه برگردانیده می‏شود ولی اغلب آبی که پس از کاربرد به منابع اولیه خود برگرانیده می‏شود همان آب اولیه نیست بلکه بصورت مایعی است که علاوه بر تشکیل دهنده‏های آب مصرفی انتقال دهنده انواع و اقسام موادی است که در زندگی روزمره مورد استفاده انسان واقع شده است. مهمترین مواد موجود در آبهای مصرف شده بوسیله انسان می‏توان به پروتئین، چربی‏ها، کربوهیدراتها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت‏ها اشاره نمود. اگر آبهای مصرف شده که به منابع اولیه خود برگردانیده می‏شود حاصل فعالیتهای صنعتی باشد محتوی هزاران ترکیب شیمیایی که در صنایع مورد مصرف قرار گرفته خواهد بود. معمولاً آبهای مصرف شده روزانه بوسیله انسان را که به محیط برمیگردانند، فاضلاب محلول رقیقی است که 9/99% آنرا مواد جامد یا سایر مواد تشکیل داده است، فاضلاب علاوه بر موادی که قبلاً نام برده شد ممکن است محتوی عوامل بیولوژیکی و باکتریهای بیماریزا نیز باشد. منابع: 1- industrial water pollation control by Eckan felder 2- wastwater inginerig by metcaf and eddy 3ـ اصول طراحی تصفیه خانه‏های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی تألیف مهندس سید مرتضی حسینیان. 4- فاضلاب صنعتی ـ نوشته نلسون لئونارد نمروـ ترجمه محمود اسد ی 5ـ تحقیق جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ـ بررسی روشهای حذف روغن و گریس از پساب پالایشگاه نفت بهران ـ غلامرضا مصطخانی ـ دانشگاه تربیت مدرس 6- تحقیق جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ـ بررسی روشهای حذف روغن و گریس از پساب تعمیرگاههای راه آهن ـ زهرا جوهری ـ دانشگاه تربیت مدرس 7- تحقیق جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تصفیه فیزیکی ـ شیمیایی فاضلاب کارخانه فیبر ایران با استفاده از روش شناورسازی با هوای محلول DAFمحمد جواد حسینی ـ دانشگاه تربیت مدرس. 8- Destabilosatio of oil – water emuter emulsionl and separation by dissoled air flotation by /A.A- AL – shamrani, A.james , H.Xiaolpergamon 9- A Demonstration ration scalling – up of the dissolved Air Flotation / yong , yoon chan chol , yoon Ho chiz , Hyung seok / pergamon. 10. Vrablik, E.R., “Fundamental principles of dissolvedair flotation ofindustrial wastes, “ in Proceedings of 14th Industrial Waste Conference, Purdue University Engineering Extension Series, bulletion no. 104, May 1960, P. 743. 11 - Fluid Mechanics For chemical engineering by holand
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 140

آلاینده های مهم در تصفیه فاضلاب


ترکیبات بودار در فاضلاب تصفیه نشده


تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب


جمعیت معادل آلودگی


دانلود مقاله درباره رشته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب های الکترونیک مهندسی شیمی|پتروشیمی مقاله جزوه ...

شیمی و پتروشیمی; مهندسی ... و اصول تصفیه آب و پساب به روش ... نامه طرح های تحقیق و ...

مقاله تصفیه فاضلاب pdf - depaper.net

دانلود مقاله تصفه فاضلابها و پسابهای صنعتی تحقیق مقاله تصفیه فاضلاب شهری مقالات تصفیه فاضلاب مقاله در مورد تصفیه فاضلاب مقاله تصفیه آب و فاضلاب مقاله تصفیه فاضلاب pdf مقاله تصفیه فاضلاب صنعتی دانلود مقاله تصفیه فاضلاب مقاله در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی مقاله تصفیه پساب ...

دانلود رایگان کتاب های تخصصی مهندسی شیمی

کارگاه پــروپوزال نویسی و روش تحقیق: ... نهاد های صنعتی و ... خانه مهندسی شیمی ...

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان - سایت ...

عدم کنترل دمی فاضلاب های صنعتی و ... تصفیه به روش ... دانلود کتابهای مهندسی ...

روش های شناور سازی در تصفیه فاضلابهای صنعتی - سایت بهداشت ...

تصفیه فاضلاب به روش ... پسآب صنعتی در پتروشیمی ... های مهندسی آب و فاضلاب.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب فاران - تصفیه آب و فاضلاب صنعتی و ...

عملیات طراحی و مهندسی پکیج های تزریق هیپو کلریت سدیم سيستم شناورسازی پيچيده فازهای 13، 17/18 و 22/23/24 روش های مدرن دفع شورآبه و مکش آب دریا پارس جنوبی در دیسیپلین های مختلف به پایان آب شیرین کن کشاورزی رسید.

تصفیه فاضلاب پتروشیمی بندر امام - وبلاگ تخصصی مهندسی

روغن، گریس و بطور آلی مواد هیدروکربن از عوامل اصلی آلوده کننده اکثر فاضلابهای صنعتی در صنایع نفت و پتروشیمی بوده که جداسازی آنها از فاضلاب ضروری می باشد، عمل تصفیه پسابهای صنعتی به طریق مختلف انجام می شود که متداولترین آنها جداسازی ثقلی و …

دانلود پایانامه در مورد تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در ...

... صنعتی در پتروشیمی ... های حرارتی دانلود تحقیق ... است و مطالب کتاب درسی شیمی ۳ ...

روش های شناور سازی در تصفیه فاضلابهای صنعتی - سایت بهداشت ...

تصفیه فاضلاب به روش ... پسآب صنعتی در پتروشیمی ... های مهندسی آب و فاضلاب.

دانلود رایگان کتاب های تخصصی مهندسی شیمی

کارگاه پــروپوزال نویسی و روش تحقیق: ... نهاد های صنعتی و ... خانه مهندسی شیمی ...

دانلود پایانامه در مورد تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در ...

... صنعتی در پتروشیمی ... های حرارتی دانلود تحقیق ... است و مطالب کتاب درسی شیمی ۳ ...

شرکت فنی و مهندسی به آب پالایش سیستم/www.baps.ir

... و مهندسی شیمی، تصفیه‌ آب و ... به روش پیشرفته daf ... های تصفیه فاضلاب صنعتی و ...

نمایش سلوشن مسیر کلید پاور گوشی سامسونگ n7000

پاورپوینت در مورد 29109 (تحقیق دانش آموزی)

دانلود پروژه خانه های زیرزمینی

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

دانلود پاورپوینت مقدمه‌ای بر پلاسما اسپری- 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی نقش المان های شهری در منظر سازی

3 نمونه نقشه توپوگرافی برای پروژه راهسازی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آشنایی با مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست

تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی

تحقیق در مورد بيكاري 26 ص (حقوق و علوم سیاسی)