دانلود فایل


پروژه بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه ی بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان. doc

دانلود فایل پروژه بررسی علل پرخاشگری در نوجواناننوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:
این پژوهش با عنوان بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با دوره نوجوانی و شناخت مسائل و مشکلات این دوره خاص از زندگی، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است تا به این ترتیب جامعه از زیر ساختارهای تربیتی مناسبی برخوردار شده و بالندگی و شکوفایی را در پرتو آن به دست آورد.
این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کتابهایی است که در زمینه موضوع مورد نظر نگاشته شده و جهت نمونه گیری، از کلیه کتابهای در دسترس در مورد موضوع مورد نظر استفاده شده است. انواع فیش برداری، مطالعه کتابها و کلیه منابع مکتوب و غیرمکتوب از جمله روشهای جمع آوری داده ها در این تحقیق هستند.
در بخش تجزیه و تحلیل یافته ها، به طور خلاصه، علل پرخاشگری در نوجوانان بیان گردیده است که به عنوان مثال می توان به عواملی چون؛ کمبود عاطفی و چگونگی نظام خانواده، بحرانهای رشد من و قدرت جویی، مشکلات اقتصادی* عدم فعالیت صحیح رسانه های گروهی* و نهادهای اجتماعی* و نیز ارتباط نوجوان*با الگوهای فاقد ارزش* وجود نواقص جسمی و ... اشاره نمود.
در بخش نتیجه گیری محقق در نهایت به این نتیجه دست یافته است که یک عامل یا مخرج مشترک روانی برای پرخاشگری وجود دارد و آن هم احساس ناامنی است که مانع پرورش متعادل و سازگار فرد شده و همین عدم سازگاری باعث ایجاد ناکامی می گردد و از همین نقطه پرخاشگری آغاز می شود. در ادامه محقق محدودیتهایی را که در جریان تحقیق با آن مواجه بوده را ذکر کرده و سپس پیشنهادها و راهکارهایی در زمینه پژوهشی و اجرایی ارائه نموده است. ذکر منابع و مآخذ نیز آخرین مرحله فعالیت پژوهشی در راستای انجام این تحقیق است.

مقدمه:
پرواضح است که نوجوانان نقش مهم و تعیین کننده ای درس زندگی جامعه به عهده دارند. منظور از دوره نوجوانی سالهای بین 12 تا 18 سالگی است که در این سالها همه چیز در حال تغییر و دگرگونی و تحول است. رشد جسم در اوایل این دوران به سرعت افزایش می یابد تا حدی که حتی باعث نگرانی خود نوجوانان نیز می شود.
هرچه جوامع پیشرفته تر می شوند بحرانهای روانی نوجوانان نیز بیشتر و شدیدتر می گردند و مشکلات آنها به علت پیچیدگی زندگی انسانها پیچیده تر می شود. به عنوان مثال نوجوانان ساکن در شهرهای بزرگ و صنعتی دچار رفتارهای افراطی و انحرافی و حتی بزهکاری شده و به صورت مسأله ای بزرگ درآمده اند. در صورتی که نوجوانان ساکن در شهرهای کوچک و یا حتی روستاها چون گرفتار پیچیدگیهای زندگی شهری نیستند کمتر به انجام رفتارها و اعمال بزهکارانه روی می آورند.
از این رو شناخت ویژگیهای نوجوانان می تواند کمک شایانی به والدین، مربیان و مسئولان امور در نحوه برخورد با این قشر جامعه بنماید.
از جمله رفتارهای افراطی در این دوره حساس و پرخطر زندگی، پرخاشگری است که محقق بنا دارد آن را ریشه یابی کرده و به بررسی علل آن بپردازد.
امید است محقق بتواند به پاسخ پرسشهای مطرح شده به نحو مطلوب دست پیدا کرده و در نهایت مطالبی مفید و اثربخش و قابل استفاده ارائه نماید.

بیان مسأله:
وجود روحیه پرخاشگری در اکثر نوجوانان به علت قرار گرفتن در موقعیت خاص سنّی، انکارناپذیر است به همین دلیل محقق بر آن است تا پرخاشگری دوره نوجوانی را مورد بررسی قرار داده و علل آن را کشف کند. در جوامع جوانی مانند ایران اگر به مسائل مربوط به دوره نوجوانی و جوانی توجه نشود، بروز مشکلات ناشی از آن دور از انتظار نخواهد بود. اما متأسفانه باید گفت هم اکنون نیز به دلیل عدم آگاهی از علل پرخاشگری نوجوانان، به این مسأله توجه خاصی نشان داده نشده است.
به نظر محقق یکی از عوامل مهم بروز پرخاشگری در نوجوانان، عدم آگاهی خانواده ها از چگونگی برخورد با نوجوانان است. اگر خانواده ها از روحیات نوجوانان آگاهی درستی داشته باشند. مطمئناً واکنش صحیح تری در مقابل پرخاشگری آنها از خود بروز داده و به آنها کمک می کنند تا علل پرخاشگری را در خود یافته و درصد رفع آنها برآیند.
در صورت ایجاد چنین رابطه ای بین خانواده ها و نوجوانان مسلماً مشکلات مربوط به دوره نوجوانی کاهش یافته و یکی از عوامل ایجاد تنش در خانواده از بین می رود. در نتیجه جامعه سالم تر و پویاتر خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده
تشکر
تقدیم
فصل اول طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق هدف کلی – اهداف جزئی
سئوالات تحقیق
تعریف واژه ها – تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه
الف) پیشینه نظری
نوجوانی
بلوغ
رابطه بلوغ و اختلالات رفتاری
رفتار بهنجار و نابهنجار
ماهیت مشکلات نوجوانان
تعریف پرخاشگری
رفتارهای پرخاشگرانه
اوهام پرخاشگرانه
علل خودکشی
علل پرخاشگری
کمبود عاطفی و پاشیده شدن نظام خانواده
بحرانهای رشد من و قدرت جویی
فقر اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
عدم وجود تفریحات سالم و تأثیرپذیری از فیلم ها و دیگر رسانه های گروهی
عیوب و نقائض شخصی
بی کاری و بی ثمری
سایر عوامل
راهکارهایی جهت رفع علل پرخاشگری
توصیه هایی به والدین
توصیه هایی به کارکنان مدرسه
توصیه هایی به مسئولین رسانه های گروهی
توصیه هایی جهت کاهش مشکلات شخصیتی نوجوانان
روان درمانی اختلالات رفتاری
ب ) بیشینه تجربی (عملی)
- تحقیقات داخلی
- تحقیقات خارجی
- نتایج کلی تحقیقات داخلی و خارجی
- چگونگی فعالیت محقق
فصل سوم روش تحقیق
- روش تحقیق – جامعه آماری – نمونه گیری – ابزار اندازه گیری
فصل چهارم تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه
نتایج
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادها و راهکارها
پژوهشی
اجرایی
کلام آخر
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
  1. افروز، غلامعلي (1371)، مباحثي در روان شناسي و تربيت كودكان و نوجوانان، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، چاپ دوم.
2. بهرامي، هادي (1358)، روان شناسي نوجواني، دانشگاه ابوريحان بيروني، شماره بيست و ششم.
3. خداياري فرد، محمد (1373)، مسائل نوجوانان و جوانان، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، چاپ سوم.
4. خديوي زند، محمد مهدي (1374)، پرخاشگري و ناكامي، تربيت، چاپ اول.
5. نوابي نژاد، شكوه (1362)، رفتارهاي بهنجار و نابهنجار در كودكان و نوجوانان و راه هاي پيشگيري و درمان ناهنجاريها، سازمان انتشاراتي و فرهنگي، هنري ابتكار، چاپ اول.
6. احمدي، ولي اله (75)، علل گرايش دانش آموزان پسر سال دوم تجربي منطقه 8 آموزش و پرورش تهران، پرخاشگري، دانشكده مديريت و برنامه ريزي، تهران، پايان نامه چاپ نشده، عبدالله شفيع آبادي.
7. عبداللهي، زين العابدين (73)، عوامل موثر در پرخاشگري، دانشكده مديريت و برنامه ريزي، تهران، پايان نامه چاپ نشده، عبدالعظيم كريمي.
8 . قنبر قزويني، رضا (1373)، بررسي رابطه تنبيه بدني با پرخاشگري دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي شهرستان كرج در سال 74-73، دانشكده مديريت و برنامه ريزي، تهران، پايان نامه چاپ نشده، سيد عباس طباطبايي يزدي.
9 . گل زردي، عليرضا (74)، رابطه پرخاشگري با روابط عاطفي خانواده در بين دانش آموزان پسر پايه اول راهنمايي مدارس شهرستان ملاير، دانشكده مديريت و برنامه ريزي، تهران، پايان نامه چاپ نشده، علي دلاور.


پایان نامه ی


بررسی


علل


پرخاشگری


در


نوجوانان


doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اختلال افسردگی اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علل زیست شناختی. ژنتیک: شیوع افسردگی در دوقلوهای تک‌تخمکی ۶۵ درصد و در سایر دوقلوها ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد. پایان نامه بررسی ...

کافی نت دانشجویان

نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ توسط بهزاد

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد. پایان نامه بررسی ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان ...

پرسش و پاسخ های روانشناسی در مرکز مشاوره راز | مرکز ...

با سلام من دختری ۲۳ ساله هستم طی چند سال گذشته اشتباهات خیلی زیادی در زندگی داشتم مثلا ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی همتی نژاد طولی

مقالات منتشر شده در مجلات علمی - پژوهشی داخلی . 1. فرهاد رحمانی نیا، خلیل علوی، مهرعلی ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی همتی نژاد طولی

مقالات منتشر شده در مجلات علمی - پژوهشی داخلی . 1. فرهاد رحمانی نیا، خلیل علوی، مهرعلی ...

روانکاوی ، روان شناسی ، روانپزشکی - نظريات ديدگاه هاي ...

روانکاوی ، روان شناسی ، روانپزشکی - نظريات ديدگاه هاي مختلف در خصوص اضطراب - تحلیل و ...

پرسشنامه ، پاورپوینت ، پیشینه تحقیق - دانلود پرسشنامه ...

پرسشنامه­ خودپنداره­ تحصیلی. دانش آموز عزیز سلام. پرسشنامه­ای که در اختیار دارید ...

پرسشنامه ، پاورپوینت ، پیشینه تحقیق - دانلود پرسشنامه ...

پرسشنامه­ خودپنداره­ تحصیلی. دانش آموز عزیز سلام. پرسشنامه­ای که در اختیار دارید ...

رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک

مسکن ۲ درصد بالاتراز تورم می‌ایستد . یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در نیمه دوم سال جاری ...

کافی نت دانشجویان

نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ توسط بهزاد

رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک

مسکن ۲ درصد بالاتراز تورم می‌ایستد . یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در نیمه دوم سال جاری ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

کافی نت دانشجویان

نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ توسط بهزاد

مطالب قدیمی‌تر - طب ایرانی

آپاندیسیت التهاب ناحیه مربوطه در روده بزرگ است و التهاب گرمی است. برای درمان در نواحی ...

اختلال افسردگی اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علل زیست شناختی. ژنتیک: شیوع افسردگی در دوقلوهای تک‌تخمکی ۶۵ درصد و در سایر دوقلوها ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

- طرح معاوضه: دریافت 2 ابزار رایگان درازای ارسال یک ابزار استاندارد که در ضمن پژوهش خود ...

رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک

مسکن ۲ درصد بالاتراز تورم می‌ایستد . یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در نیمه دوم سال جاری ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي,رابطه پرخاشگري و ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

- طرح معاوضه: دریافت 2 ابزار رایگان درازای ارسال یک ابزار استاندارد که در ضمن پژوهش خود ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

تحقیق: غیبت امام زمان

آلودگی محیط زیست

تحقیق درباره کشور تایلند 30ص

دانلود پاورپوینت اقدام پژوهی - 33 اسلاید

کشت زعفران

جزوه خلاصه کتاب آموزش بزرگسالان - بر اساس کتاب عیسی ابراهیم زاده - علوم تربیتی پیام نور - pdf

بررسی و مقایسه هتل های ایرانی و اروپایی و آمریکایی

بررسی و مقایسه هتل های ایرانی و اروپایی و آمریکایی

مجموعه مقالات مهارتهای ارتباطی و سبک های رهبری در تربیت بدنی

دانلود تحقیق بررسی انتقال حرارت و جرم در برج های خنک کننده دمشی و مکشی