دانلود فایل


نا اطمینانی تورم - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه نا اطمینانی تورم

دانلود فایل نا اطمینانی تورم عنوان: پایان نامه نا اطمینانی تورم
قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: 102
این پایان نامه در مورد نا اطمینانی تورم می باشد که در 6 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده ، کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پایان نامه به دانشجویان رشته های حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
چکیده
رشد سطح عمومي قيمت ها در اصطلاح تورم خوانده مي شود که از پديده هاي زيانبار اقتصادي است و در نرخ هاي بالاي خود هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي بر جوامع تحميل مي کند. اما اصلي ترين و مهم ترين زيان اقتصادي ناشي از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمينان نداشتن از مقدار آن در دوره هاي آينده است در فضاي نااطميناني سرمايه گذاران تصميماتي اتخاذ مي کنند که با انتظارات آنها مغاير است.يعني با افزايش نااطميناني تورم ، برآورد هزينه و منافع آتي فعاليتهاي اقتصادي غيرشفاف شده و اين امر مي تواند اثرات نامطلوبي بر تخصيص منابع و کارايي فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري داشته باشد و توليد را تحت تأثير قرار مي دهد. لذا در اين پژوهش به تحليل رابطه و تأثير نااطميناني تورم بر ساختار سرمايه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و نتایج حاصل نشان می دهد که بین نسبت دارائي ثابت به کل دارائيها، نااطميناني تورم، نرخ بهره واقعي مورد انتظار و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: تورم، نااطمینانی تورم، ساختار سرمایه
مقدمه
رشد سطح عمومي قيمت ها در اصطلاح تورم خوانده مي شود که از پديده هاي زيانبار اقتصادي است و در نرخ هاي بالاي خود هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي بر جوامع تحميل مي کند. اما اصلي ترين و مهم ترين زيان اقتصادي ناشي از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمينان نداشتن از مقدار آن در دوره هاي آينده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه ای که بدست آمده یا می آید، ممکن نیست.(هابارد ۲۰۰۷) نااطميناني تورمي فضايي است که در آن تصميم فعالان اقتصادي از جمله خانوارها، بنگاه ها يا بخش دولتي در زمينه هاي مختلف با نااطميناني تورم در آينده همراه است.نااطميناني درباره نرخ تورم آينده حالت نااطميناني و بي ثباتي در قيمت ها را به وجود مي آورد و از اين کانال مدام سبب تغييرات در تصميمات اقتصادي مي شود. در فضاي نااطميناني فعالان اقتصادي تصميماتي مي گيرند که با انتظارات آنها مغاير است. با افزايش نااطميناني تورم، برآورد هزينه و درآمدهاي آتي فعاليت ها غيرشفاف شده و اين امر مي تواند اثرات نامطلوبي بر تخصيص منابع و کارآيي فعاليت هاي اقتصادي داشته باشد. با افزايش نااطميناني تورم کارآيي مکانيزم قيمت در تخصيص بهينه منابع دچار اختلال شده و نهايتاً تاثير منفي روي توليد خواهد گذاشت. نااطميناني تورم با تحت تاثير قراردادن نرخ هاي بهره کليه تصميمات درون زماني تخصيص منابع را تغيير مي ده.د ضمن اينکه هزينه واقعي توليد و همچنين قيمت نسبي کالاهاي نهايي را تغيير داده و تخصيص بين زماني منابع را تحت تاثير قرار مي دهد. اقتصاددانان از نااطميناني تورم به عنوان کانالي نام مي برند که در اثر آن هزينه هاي حقيقي تورم به اقتصاد منتقل مي شود. به اعتقاد آنها، افزايش تورم با نااطميناني تورم همراه مي شود و در نهايت رشد اقتصادي يک کشور را کاهش مي دهد. به همين جهت هزينه هاي ناشي از نااطميناني تورم بر تخصيص درون زماني و بين زماني منابع اثرگذار خواهد بود.
بیان مسأله
يکي از مهمترين موضوعاتي که اقتصاددانان مالي در سالهاي اخير بدان توجه کرده اند، شناسايي رابطه بين عوامل مختلف با ساختار سرمايه است. در اين تحقيق به بررسي رابطه بين نااطميناني تورم و ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
تورم سطح عمومي قيمتها از پديده هاي مضر اقتصادي است که در نرخهاي بالا و حاد خود هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي بر جوامع تحليل مي نمايد. اما اصلي ترين و مهمترين زيان اقتصادي ناشي از تورم، عدم اطمينان از مقدار آن در دوره هاي آتي است. نااطميناني تورمي فضايي است که درآن تصميم فعالان اقتصادي اعم از خانوارها، بنگاهها و يا بخش دولتي در زمينه هاي مختلف با نااطميناني تورم آتي همراه است. نااطميناني درباره نرخ تورم آينده حالت نااطميناني و بي ثباتي در قيمتهاست و از اين کانال مداوم سبب تعيير تغييرات در تصميمات اقتصادي مي شود. در فضاي نااطميناني سرمايه گذاران تصميماتي اتخاذ مي کنند که با انتظارات آنها مغاير است.يعني با افزايش نااطميناني تورم ، برآورد هزينه و منافع آتي فعاليتهاي اقتصادي غيرشفاف شده و اين امر مي تواند اثرات نامطلوبي بر تخصيص منابع و کارايي فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري داشته باشد و توليد را تحت تأثير قرار مي دهد. از طرفي نااطميناني تورم با تحت تأثير قرار دادن نرخهاي بهره، کليه تصميمات درون زماني تخصيص منابع را تغيير مي دهد. يکي از مهمترين تصميمات،انتخاب نحوه ساختار سرمايه شرکتها است. زيرا ارتباط زيادي با ارزش شرکتها دارد. حال در اين پژوهش به بررسي اين موضوع پرداخته شده که آيا بين نااطميناني تورم و ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداري وجود دارد؟
متغيرهاي اين تحقيق شامل ساختار سرمايه، نااطميناني تورم و نرخ بهره مي باشد که ابتدا با استفاده از مدل (GARCH) نااطميناني تورم محاسبه شده سپس نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نيز محاسبه مي گردد و در نهايت به تحليل رابطه بين متغيرهاي فوق پرداخته مي شود.
فهرست مطالب
چکیده
فهرست مطالب
فهرست جداول
۱- فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله پژوهش
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴- فرضیات پژوهش
۱-۴-۱- فرضیه اصلی
۱-۴-۲- فرضیه های فرعی
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- اهداف علمی
۱-۵-۲- اهداف کاربردی
۱-۶- قلمرو تحقیق
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی
۱-۶-۲- قلمرو مکانی
۱-۶-۳- قلمرو زمانی
۱-۷- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق
۱-۸- خلاصه فصل
۲- فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تورم
۲-۲-۱- تعریف تورم
۲-۲-۲- انواع تورم
۲-۲-۳- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم
۲-۲-۴- بررسي تورم از ديدگاه مکاتب مختلف اقتصادی
۲-۲-۵- پیامدهای تورم
۲-۲-۶- اندازه گیری تورم
۲-۳- نااطميناني تورم
۲-۳-۱- تعریف نااطميناني تورم
۲-۳-۲- منابع نااطميناني تورم
۲-۳-۳- مدلهاي تجربي اندازه گیری نااطميناني تورم
۲-۳-۴- معيارهاي اقتصادسنجي نااطميناني تورم
۲-۴- ساختار سرمایه
۲-۴-۱- تعریف ساختار سرمایه
۲-۴-۲- نظریه های ساختار سرمایه
۲-۴-۳- عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه
۲-۴-۴- نسبت های ساختار سرمایه
۲-۴-۵- سه استفاده عمده از نسبت هاي ساختار سرمايه
۲-۴-۶- شيوه هاي تأمين مالي
۲-۴-۷- هزینه سرمایه
۲-۵- بررسی تحقیق های انجام شده
۲-۵-۱- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم
۲-۵-۲- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه
۲-۵-۳- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه
۲-۶- خلاصه و جمع بندی
۳- روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- فرضیه های تحقیق
۳-۳-۱- فرضیه اصلی
۳-۳-۲- فرضیه فرعی دوم
۳-۳-۳- فرضیه فرعی سوم
۳-۴- جامعه و نمونه آماری
۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
۳-۵-۱- آمار توصیفی
۳-۵-۲- آمار استنباطي
۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات
۳-۷- خلاصه و جمع بندي
۴- داده ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۳- آمار استنباطی
۴-۳-۱- برآورد نااطميناني تورم
۴-۳-۲- آزمون فرضیات
۴-۴- خلاصه فصل
۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات
۵-۳- نتیجه گیری نهایی
۵-۳-۱- خلاصه آمار توصیفی
۵-۳-۲- خلاصه بخش استنباطی
۵-۴- پیشنهادات تحقیق
۵-۴-۱- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
۵-۵- خلاصه و جمع بندی
۶- منابع
۶-۱- منابع فارسی
۶-۲- منابع انگلیسی


اندازه گیری تورم


اندازه گیری نااطمینانی تورم


انواع نا اطمینانی تورم


پایان نامه اقتصاد


پایان نامه تورم


پایان نامه حسابداری


پایان نامه نا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش بانکها در تولید تورم تضاد در اقتصاد کشور

دانلود تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در ... دانلود بررسی اثرات نا اطمینانی تولید ...

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران ...

پژوهش حاضر در پی آن است اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی را بر روی صادرات غیر نفتی با استفاده از مدل garch-m مورد بررسی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد یا خیر.

اثرهای نا اطمینانی‌های تورم و مخارج دولت و تعامل آن‌ها ...

1) تورم عبارت است از :شرایطی که در آن مازاد تقاضای عمومی وجود دارد؛ یعنی پول زیاد در تعقیب کالای کم است. 2) تورم عبارت است از :افزایش حجم پول یا درآمد پولی به مفهوم کل یا سرانه آن.

اثرهای نا اطمینانی‌های تورم و مخارج دولت و تعامل آن‌ها ...

1) تورم عبارت است از :شرایطی که در آن مازاد تقاضای عمومی وجود دارد؛ یعنی پول زیاد در تعقیب کالای کم است. 2) تورم عبارت است از :افزایش حجم پول یا درآمد پولی به مفهوم کل یا سرانه آن.

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی ...

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام ...

مقاله تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید نا اطمینانی

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر ج امعه تحمیل می نماید.همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود.

مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

پاورپوینت درباره اصلاح ساختار سازماني

دانلود تحقیق تاريخچه واليبال ساحلي

دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم اکولوژی شهری و شهر اکولوژیکی

مقاله. اجزاي ترانسفور ماتور

پاورپوینت درمورد دین باوری و دین مداری

دانلود فایل فلش گوشی سامسونگ G928W8 با ورژن VLU4BPJ1 با لینک مستقیم

نقش برنامه ریزی در مدیریت اقتصادی خانه

دانلود پاورپوینت سفری به درون سلول

مقاله درباره بررسي مشكلات آموزش زبان دوم (عربي)