دانلود فایل


مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود فایلدانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................................................................................................................................................10
فصل اول:کلیات پژوهش
1-4-1 اهداف اصلی.............................................................................................................................................................................................................................16
1-4-2 اهداف کاربردی....................................................................................................................................................................................................................17
1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-2 قلمروزمانی.................................................................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-3 قلمرو مکانی...................................................................................................................................................................................................................................................20
1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام..........................................................................................................................................................................21
1-8-1-2 توبین........................................................................................................................................................................................................................................21
1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.............................................................................................................................................................................. 21
1-8-1-4 هیئت مدیره ............................................................................................................................................................................................................. 22
1-8-1-5 اندازه شرکت................................................................................................................................................................................................................22
1-8-1-6 صنعت ..................................................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-7 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-8 اهرم .......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2 تعاریف عملیاتی............................................................................................................ ...................................................................................... 23
1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ......................................................................................................................................................23
1-8-2-2 توبین ......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2-3 اندازه هیت مدیره .................................................................................................................................................................................23
1-8-2-4 اندازه شرکت ..............................................................................................................................................................................................24
1-8-2-5 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................24

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه.......................................... .................................................................................................................................................................................................................................26
2-2 مبانی نظری..........................................................................................................................................................................................................................................................28
2-2-1 بورس اوراق بهادار .................................................................................................................................................................................................................28
2-2-2 حاکمیت شرکتی ......................................................................................................................................................................................................................29
2-2-3 اصول حاکمیت ..........................................................................................................................................................................................................................30
2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب ................................................................................................................................................................................................31
2-2-5 اندازه هیات مدیره ................................................................................................................................................................................................................32
2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره ..............................................................................................................................................................................34
2-2-7 سهام داران نهادی .....................................................................................................................................................................................................................35
2-2-8 نسبت بدهی ...................................................................................................................................................................................................................................37
2-2-9 تحریم ها..............................................................................................................................................................................................................................................38
2-2-10 مبانی نظری تحریم ...............................................................................................................................................................................................................38
2-2-11 طبقه بندی تحریم ها............................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت تجاری......................................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت مالی ...........................................................................................................................................................................................................................40
2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی....................................................................................................................................................................................41
2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران...........................................................................................................42
2-2-13-2 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ................................................................................................................................43
2-2-13-3 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-4 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-5 بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها ...................................................................................................................................................45
2-3 پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................................................................................................................................47
2-3-1 پژوهش داخلی ...........................................................................................................................................................................................................................47
2-3-2 پژوهش­های خارجی.............................................................................................................................................................................................................47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................53
3-2 متغییرهای تحقیق.........................................................................................................................................................................................................................54
3-3 جامعه پژوهش................................................................................................................................................................................................................................54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه..........................................................................................................................................................................54
3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها.........................................................................................................................................................54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................................................................................................47
4-2 آمارتوصیفی........................................................................................................................................................................................................................................47
4-3 آمار استنباطی...............................................................................................................................................................................................................................48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................88
5-2 نتایج پژوهش...................................................................................................................................................................................................................................................89
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی....................................................................................................................................................................................................89
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ...............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-1 فرضیه اصلی اول............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم............................................................................................................................................................................................92
5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم...........................................................................................................................................................................................94
5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم.....................................................................................................................................................................................96
5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم........................................................................................................................................................................................98
5-3 پیشنهادات پژوهش...............................................................................................................................................................................................................100
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی................................................................................................................................................................................................100
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی .........................................................................................................................................................101
5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش .......................................................................................................................................................................101
منابع و ماخذ................................................................................................................................................................................................................................................102


فهرست جداول
عنوان صفحه

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق .................... ..................................................................................................................44
(4-1)آمار توصیفی متغییرها..................................................................................................................................................................................................................47
(4-2)آزمون جارک جرا.............................................................................................................................................................................................................................48
(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره..................................................................................................48
(4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها.......................................................................................................................................................................................... .............49
(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................50
(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره....................................................................................................................51
(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها...............................................................................................................................................................................................................51
(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................52
(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................52
(4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................52
(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................53
(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................54
(4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................54
(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................55
(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی...............................................................................56
(4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................56
(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................57
(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی...................................................................................................58
(4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها...........................................................................................................................................................................................................58
(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................59
(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره......................................................................................................................59
(4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها.......................................................................................................................................................................................................60
(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................61
(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی........................................................................................................61
(4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................62
(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................63
(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره..........................................63
(4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................63
(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................64
(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره.............................................................65
(4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................65
(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................66
(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................67
(4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................67
(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................68
(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................69
(4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................69
(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی..................................................................................................................................................................................................70
(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی........................70
(4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................71
(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................72
(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی............................................72
(4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................73
(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی......................................................................................................

حاکمیت شرکتی


عملکرد مالی


شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ...

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته ...

تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی ...

احمدپور کاسگری، احمد؛ عجم، مریم (1389) بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فصلنامه بورس اوراق بهادار،11، 107 …

بررسی رابطه بین افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی ...

در این پژوهش افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است و با استفاده از داده‌های ترکیبی، رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار spss نسخه 19 رابطه آن‌ها با مربوط‌بودن ارزش و عملکرد شرکت بررسی شده است.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته ...

عنوان مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

مطالعه رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی ...

در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای هلدینگ و تابعه در بورس ...

- نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387)، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه بررسی‌های …

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها ...

پایان نامه بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد ...

بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و عملکرد و پنج حوزه مدیریتی و ...

عوامل گوناگونی بر عملکرد بانکها تأثیر‌گذار است که در این پژوهش سعی بر آن است به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شرکتهای وابسته و فرعی و پنج حوزه مدیریتی و مالی با عملکرد بانکها پرداخته شود.

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت ...

سعیدی، علی و آقایی، آرزو (1388). پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های بیز، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (56): 59 …

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل ...

رابطه سازوکارهای حاکمیت ... شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ...

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته ...

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته ...

عنوان مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

... سود و حاکمیت شرکتی ... های مالی از 81 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ...

رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

... سود و حاکمیت شرکتی ... های مالی از 81 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ...

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای هلدینگ و تابعه در بورس ...

- نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387)، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه بررسی‌های …

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها ...

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای هلدینگ و تابعه در بورس ...

- نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387)، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه بررسی‌های …

مقاله عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها

موشك زمين به هواي سام 26 ص

دانلودپاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم)

تحقیق درمورد نگاهی به وظایف سردفتران

تحقیق در مورد تعريف علم اخلاق 15 صتحقیق درمورد شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برقنيروگاه 130 ص

تحقیق درمورد شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برقنيروگاه 130 ص

آموزش روت Samsung Galaxy S6 SM-G920A

پاورپوینت در مورد تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني