دانلود فایل


مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود فایلدانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................................................................................................................................................10
فصل اول:کلیات پژوهش
1-4-1 اهداف اصلی.............................................................................................................................................................................................................................16
1-4-2 اهداف کاربردی....................................................................................................................................................................................................................17
1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-2 قلمروزمانی.................................................................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-3 قلمرو مکانی...................................................................................................................................................................................................................................................20
1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام..........................................................................................................................................................................21
1-8-1-2 توبین........................................................................................................................................................................................................................................21
1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.............................................................................................................................................................................. 21
1-8-1-4 هیئت مدیره ............................................................................................................................................................................................................. 22
1-8-1-5 اندازه شرکت................................................................................................................................................................................................................22
1-8-1-6 صنعت ..................................................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-7 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-8 اهرم .......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2 تعاریف عملیاتی............................................................................................................ ...................................................................................... 23
1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ......................................................................................................................................................23
1-8-2-2 توبین ......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2-3 اندازه هیت مدیره .................................................................................................................................................................................23
1-8-2-4 اندازه شرکت ..............................................................................................................................................................................................24
1-8-2-5 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................24

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه.......................................... .................................................................................................................................................................................................................................26
2-2 مبانی نظری..........................................................................................................................................................................................................................................................28
2-2-1 بورس اوراق بهادار .................................................................................................................................................................................................................28
2-2-2 حاکمیت شرکتی ......................................................................................................................................................................................................................29
2-2-3 اصول حاکمیت ..........................................................................................................................................................................................................................30
2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب ................................................................................................................................................................................................31
2-2-5 اندازه هیات مدیره ................................................................................................................................................................................................................32
2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره ..............................................................................................................................................................................34
2-2-7 سهام داران نهادی .....................................................................................................................................................................................................................35
2-2-8 نسبت بدهی ...................................................................................................................................................................................................................................37
2-2-9 تحریم ها..............................................................................................................................................................................................................................................38
2-2-10 مبانی نظری تحریم ...............................................................................................................................................................................................................38
2-2-11 طبقه بندی تحریم ها............................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت تجاری......................................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت مالی ...........................................................................................................................................................................................................................40
2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی....................................................................................................................................................................................41
2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران...........................................................................................................42
2-2-13-2 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ................................................................................................................................43
2-2-13-3 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-4 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-5 بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها ...................................................................................................................................................45
2-3 پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................................................................................................................................47
2-3-1 پژوهش داخلی ...........................................................................................................................................................................................................................47
2-3-2 پژوهش­های خارجی.............................................................................................................................................................................................................47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................53
3-2 متغییرهای تحقیق.........................................................................................................................................................................................................................54
3-3 جامعه پژوهش................................................................................................................................................................................................................................54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه..........................................................................................................................................................................54
3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها.........................................................................................................................................................54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................................................................................................47
4-2 آمارتوصیفی........................................................................................................................................................................................................................................47
4-3 آمار استنباطی...............................................................................................................................................................................................................................48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................88
5-2 نتایج پژوهش...................................................................................................................................................................................................................................................89
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی....................................................................................................................................................................................................89
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ...............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-1 فرضیه اصلی اول............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم............................................................................................................................................................................................92
5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم...........................................................................................................................................................................................94
5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم.....................................................................................................................................................................................96
5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم........................................................................................................................................................................................98
5-3 پیشنهادات پژوهش...............................................................................................................................................................................................................100
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی................................................................................................................................................................................................100
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی .........................................................................................................................................................101
5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش .......................................................................................................................................................................101
منابع و ماخذ................................................................................................................................................................................................................................................102


فهرست جداول
عنوان صفحه

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق .................... ..................................................................................................................44
(4-1)آمار توصیفی متغییرها..................................................................................................................................................................................................................47
(4-2)آزمون جارک جرا.............................................................................................................................................................................................................................48
(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره..................................................................................................48
(4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها.......................................................................................................................................................................................... .............49
(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................50
(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره....................................................................................................................51
(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها...............................................................................................................................................................................................................51
(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................52
(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................52
(4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................52
(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................53
(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................54
(4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................54
(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................55
(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی...............................................................................56
(4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................56
(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................57
(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی...................................................................................................58
(4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها...........................................................................................................................................................................................................58
(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................59
(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره......................................................................................................................59
(4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها.......................................................................................................................................................................................................60
(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................61
(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی........................................................................................................61
(4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................62
(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................63
(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره..........................................63
(4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................63
(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................64
(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره.............................................................65
(4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................65
(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................66
(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................67
(4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................67
(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................68
(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................69
(4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................69
(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی..................................................................................................................................................................................................70
(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی........................70
(4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................71
(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................72
(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی............................................72
(4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................73
(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی......................................................................................................

حاکمیت شرکتی


عملکرد مالی


شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مقاله 6، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389 ، صفحه 119-139 اصل مقاله (232 k)

تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اطلاعاتی شرکت های ...

تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده ...

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای هلدینگ و تابعه در بورس ...

- نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387)، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه بررسی‌های …

پایان نامه رابطه حاكميت شركتی و عملکرد مالی شرکت - آی آر ...

... رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی آنها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ...

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مقاله 6، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389 ، صفحه 119-139 اصل مقاله (232 k)

پایان نامه بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد ...

پایان نامه مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر ...

بدین منظور داده­های مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمع­آوری گردیده است.

مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های ...

آزمون فرضیه‌های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386-1391 با استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی انجام شده است.

پایان نامه رابطه حاكميت شركتی و عملکرد مالی شرکت - آی آر ...

... رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی آنها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ...

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل ...

رابطه سازوکارهای حاکمیت ... شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای هلدینگ و تابعه در بورس ...

- نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387)، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه بررسی‌های …

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل ...

یافته‌های تحقیق نشان می‏دهد، در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی به عنوان معیاری برای اندازه‏گیری هزینه‏های نمایندگی، بین درصد اعضای غیرموظف و هزینه‏ های نمایندگی رابطة معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرمایه‏‌گذاران نهادی معنادار نیست.

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل ...

یافته‌های تحقیق نشان می‏دهد، در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی به عنوان معیاری برای اندازه‏گیری هزینه‏های نمایندگی، بین درصد اعضای غیرموظف و هزینه‏ های نمایندگی رابطة معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرمایه‏‌گذاران نهادی معنادار نیست.

دانلود مقاله آموزش پاور پوينت

جرم

صور فلکی

مقاله درمورد انواع خطوط مخابراتی

دانلود پاور پوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي- يادگيري تعادل‌هاي شيميايي

مقاله درمورد. اندازه گیری دمای خورشید

پاورپوینت بادام.PPT

تحقیق درباره بررسی واريانس

فناوري آموزشي و روشهای تدریس متنوع 47 ص

پاورپوینت مفهوم ریتم در طراحی -30 اسلاید