دانلود فایل


مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود فایلدانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................................................................................................................................................10
فصل اول:کلیات پژوهش
1-4-1 اهداف اصلی.............................................................................................................................................................................................................................16
1-4-2 اهداف کاربردی....................................................................................................................................................................................................................17
1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-2 قلمروزمانی.................................................................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-3 قلمرو مکانی...................................................................................................................................................................................................................................................20
1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام..........................................................................................................................................................................21
1-8-1-2 توبین........................................................................................................................................................................................................................................21
1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.............................................................................................................................................................................. 21
1-8-1-4 هیئت مدیره ............................................................................................................................................................................................................. 22
1-8-1-5 اندازه شرکت................................................................................................................................................................................................................22
1-8-1-6 صنعت ..................................................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-7 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-8 اهرم .......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2 تعاریف عملیاتی............................................................................................................ ...................................................................................... 23
1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ......................................................................................................................................................23
1-8-2-2 توبین ......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2-3 اندازه هیت مدیره .................................................................................................................................................................................23
1-8-2-4 اندازه شرکت ..............................................................................................................................................................................................24
1-8-2-5 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................24

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه.......................................... .................................................................................................................................................................................................................................26
2-2 مبانی نظری..........................................................................................................................................................................................................................................................28
2-2-1 بورس اوراق بهادار .................................................................................................................................................................................................................28
2-2-2 حاکمیت شرکتی ......................................................................................................................................................................................................................29
2-2-3 اصول حاکمیت ..........................................................................................................................................................................................................................30
2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب ................................................................................................................................................................................................31
2-2-5 اندازه هیات مدیره ................................................................................................................................................................................................................32
2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره ..............................................................................................................................................................................34
2-2-7 سهام داران نهادی .....................................................................................................................................................................................................................35
2-2-8 نسبت بدهی ...................................................................................................................................................................................................................................37
2-2-9 تحریم ها..............................................................................................................................................................................................................................................38
2-2-10 مبانی نظری تحریم ...............................................................................................................................................................................................................38
2-2-11 طبقه بندی تحریم ها............................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت تجاری......................................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت مالی ...........................................................................................................................................................................................................................40
2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی....................................................................................................................................................................................41
2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران...........................................................................................................42
2-2-13-2 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ................................................................................................................................43
2-2-13-3 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-4 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-5 بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها ...................................................................................................................................................45
2-3 پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................................................................................................................................47
2-3-1 پژوهش داخلی ...........................................................................................................................................................................................................................47
2-3-2 پژوهش­های خارجی.............................................................................................................................................................................................................47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................53
3-2 متغییرهای تحقیق.........................................................................................................................................................................................................................54
3-3 جامعه پژوهش................................................................................................................................................................................................................................54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه..........................................................................................................................................................................54
3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها.........................................................................................................................................................54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................................................................................................47
4-2 آمارتوصیفی........................................................................................................................................................................................................................................47
4-3 آمار استنباطی...............................................................................................................................................................................................................................48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................88
5-2 نتایج پژوهش...................................................................................................................................................................................................................................................89
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی....................................................................................................................................................................................................89
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ...............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-1 فرضیه اصلی اول............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم............................................................................................................................................................................................92
5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم...........................................................................................................................................................................................94
5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم.....................................................................................................................................................................................96
5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم........................................................................................................................................................................................98
5-3 پیشنهادات پژوهش...............................................................................................................................................................................................................100
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی................................................................................................................................................................................................100
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی .........................................................................................................................................................101
5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش .......................................................................................................................................................................101
منابع و ماخذ................................................................................................................................................................................................................................................102


فهرست جداول
عنوان صفحه

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق .................... ..................................................................................................................44
(4-1)آمار توصیفی متغییرها..................................................................................................................................................................................................................47
(4-2)آزمون جارک جرا.............................................................................................................................................................................................................................48
(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره..................................................................................................48
(4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها.......................................................................................................................................................................................... .............49
(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................50
(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره....................................................................................................................51
(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها...............................................................................................................................................................................................................51
(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................52
(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................52
(4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................52
(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................53
(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................54
(4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................54
(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................55
(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی...............................................................................56
(4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................56
(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................57
(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی...................................................................................................58
(4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها...........................................................................................................................................................................................................58
(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................59
(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره......................................................................................................................59
(4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها.......................................................................................................................................................................................................60
(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................61
(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی........................................................................................................61
(4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................62
(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................63
(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره..........................................63
(4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................63
(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................64
(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره.............................................................65
(4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................65
(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................66
(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................67
(4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................67
(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................68
(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................69
(4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................69
(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی..................................................................................................................................................................................................70
(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی........................70
(4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................71
(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................72
(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی............................................72
(4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................73
(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی......................................................................................................

حاکمیت شرکتی


عملکرد مالی


شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده ...

پایان نامه بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد ...

تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی ...

احمدپور کاسگری، احمد؛ عجم، مریم (1389) بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فصلنامه بورس اوراق بهادار،11، 107 …

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل ...

رابطه سازوکارهای حاکمیت ... شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم ...

14- ماه­آورپور، راضیه. (1386). بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س). 15- …

محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده ...

اهداف این مطالعه عبارتند از: 1- بررسی وضعیت و محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای نمونه منتخب؛ 2- بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارتقاء عملکرد شرکت‌ها؛ 3- فراهم آوردن توصیه‌های سیاستی برای مقامات و شرکت‌‌های منتخب بورس در زمینه حاکمیت شرکتی.

بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر ...

... شرکتی بر رابطه بین ... شده در بورس اوراق بهادار ... شرکت و عملکرد مالی ...

تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی ...

احمدپور کاسگری، احمد؛ عجم، مریم (1389) بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فصلنامه بورس اوراق بهادار،11، 107 …

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل ...

یافته‌های تحقیق نشان می‏دهد، در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی به عنوان معیاری برای اندازه‏گیری هزینه‏های نمایندگی، بین درصد اعضای غیرموظف و هزینه‏ های نمایندگی رابطة معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرمایه‏‌گذاران نهادی معنادار نیست.

بررسی رابطه بین افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی ...

در این پژوهش افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است و با استفاده از داده‌های ترکیبی، رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار spss نسخه 19 رابطه آن‌ها با مربوط‌بودن ارزش و عملکرد شرکت بررسی شده است.

پایان نامه بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد ...

رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

... سود و حاکمیت شرکتی ... های مالی از 81 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ...

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مقاله 6، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389 ، صفحه 119-139 اصل مقاله (232 k)

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای هلدینگ و تابعه در بورس ...

- نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387)، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه بررسی‌های …

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها ...

بررسی رابطه بین افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی ...

... و عملکرد شرکتهای ... شده در بورس اوراق بهادار ... سازوکارهای حاکمیت شرکتی ...

پایان نامه بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد ...

نتایج جستجو برای “عملکرد مالی شرکت ها” – بهین کاو

... شده در بورس اوراق بهادار ... مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی ...

رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

... سود و حاکمیت شرکتی ... های مالی از 81 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ...

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها ...

پاورپوینت فیزیک پایه 1( مکانیک)

دانلود پاورپوینت با موضوع روش های نگهداری مواد غذایی

طرح الگو کورل پازل سه بعدی بیل مکانیکی

عاشورا به روايت تاريخ 17ص

پاورپوینت در مورد 32096 (تحقیق در مورد)

دانلود مقاله تاثير نوع نخ روي سيستم ديناميكي تابيدن و پيچش ماشين ريسندگي رينگ

معادن مهم استان خراسان

تحقیق درمورد: بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران

فایل فلش رسمی و فارسی تبلت lenovo A10-80HC-(رام فارسی لنوو a10-80hv)

تحقیق سير فلسفه در هند