دانلود فایل


مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود فایلدانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود فایل مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................................................................................................................................................10
فصل اول:کلیات پژوهش
1-4-1 اهداف اصلی.............................................................................................................................................................................................................................16
1-4-2 اهداف کاربردی....................................................................................................................................................................................................................17
1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-2 قلمروزمانی.................................................................................................................................................................................................................................................................................................20
1-6-3 قلمرو مکانی...................................................................................................................................................................................................................................................20
1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام..........................................................................................................................................................................21
1-8-1-2 توبین........................................................................................................................................................................................................................................21
1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.............................................................................................................................................................................. 21
1-8-1-4 هیئت مدیره ............................................................................................................................................................................................................. 22
1-8-1-5 اندازه شرکت................................................................................................................................................................................................................22
1-8-1-6 صنعت ..................................................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-7 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................23
1-8-1-8 اهرم .......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2 تعاریف عملیاتی............................................................................................................ ...................................................................................... 23
1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ......................................................................................................................................................23
1-8-2-2 توبین ......................................................................................................................................................................................................................23
1-8-2-3 اندازه هیت مدیره .................................................................................................................................................................................23
1-8-2-4 اندازه شرکت ..............................................................................................................................................................................................24
1-8-2-5 سن شرکت ....................................................................................................................................................................................................24

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه.......................................... .................................................................................................................................................................................................................................26
2-2 مبانی نظری..........................................................................................................................................................................................................................................................28
2-2-1 بورس اوراق بهادار .................................................................................................................................................................................................................28
2-2-2 حاکمیت شرکتی ......................................................................................................................................................................................................................29
2-2-3 اصول حاکمیت ..........................................................................................................................................................................................................................30
2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب ................................................................................................................................................................................................31
2-2-5 اندازه هیات مدیره ................................................................................................................................................................................................................32
2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره ..............................................................................................................................................................................34
2-2-7 سهام داران نهادی .....................................................................................................................................................................................................................35
2-2-8 نسبت بدهی ...................................................................................................................................................................................................................................37
2-2-9 تحریم ها..............................................................................................................................................................................................................................................38
2-2-10 مبانی نظری تحریم ...............................................................................................................................................................................................................38
2-2-11 طبقه بندی تحریم ها............................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت تجاری......................................................................................................................................................................................................................40
2-2-12 ممنوعیت مالی ...........................................................................................................................................................................................................................40
2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی....................................................................................................................................................................................41
2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران...........................................................................................................42
2-2-13-2 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ................................................................................................................................43
2-2-13-3 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-4 بررسی تحریم در بخش تجارت.........................................................................................................................................................44
2-2-13-5 بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها ...................................................................................................................................................45
2-3 پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................................................................................................................................47
2-3-1 پژوهش داخلی ...........................................................................................................................................................................................................................47
2-3-2 پژوهش­های خارجی.............................................................................................................................................................................................................47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................53
3-2 متغییرهای تحقیق.........................................................................................................................................................................................................................54
3-3 جامعه پژوهش................................................................................................................................................................................................................................54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه..........................................................................................................................................................................54
3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها.........................................................................................................................................................54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................................................................................................47
4-2 آمارتوصیفی........................................................................................................................................................................................................................................47
4-3 آمار استنباطی...............................................................................................................................................................................................................................48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................88
5-2 نتایج پژوهش...................................................................................................................................................................................................................................................89
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی....................................................................................................................................................................................................89
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ...............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-1 فرضیه اصلی اول............................................................................................................................................................................................89
5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم............................................................................................................................................................................................92
5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم...........................................................................................................................................................................................94
5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم.....................................................................................................................................................................................96
5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم........................................................................................................................................................................................98
5-3 پیشنهادات پژوهش...............................................................................................................................................................................................................100
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی................................................................................................................................................................................................100
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی .........................................................................................................................................................101
5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش .......................................................................................................................................................................101
منابع و ماخذ................................................................................................................................................................................................................................................102


فهرست جداول
عنوان صفحه

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق .................... ..................................................................................................................44
(4-1)آمار توصیفی متغییرها..................................................................................................................................................................................................................47
(4-2)آزمون جارک جرا.............................................................................................................................................................................................................................48
(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره..................................................................................................48
(4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها.......................................................................................................................................................................................... .............49
(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................50
(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره....................................................................................................................51
(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها...............................................................................................................................................................................................................51
(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی........................................................................................................................................................................................................52
(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................52
(4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................52
(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................53
(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره.....................................................................................................................54
(4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................54
(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................55
(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی...............................................................................56
(4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها..........................................................................................................................................................................................................56
(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................57
(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی...................................................................................................58
(4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها...........................................................................................................................................................................................................58
(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................59
(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره......................................................................................................................59
(4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها.......................................................................................................................................................................................................60
(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................61
(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی........................................................................................................61
(4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................62
(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................63
(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره..........................................63
(4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................63
(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................64
(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره.............................................................65
(4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................65
(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................66
(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................67
(4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................67
(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................68
(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره...................................................................69
(4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................69
(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی..................................................................................................................................................................................................70
(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی........................70
(4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها........................................................................................................................................................................................................71
(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی....................................................................................................................................................................................................72
(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی............................................72
(4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها.........................................................................................................................................................................................................73
(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی......................................................................................................

حاکمیت شرکتی


عملکرد مالی


شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نتایج جستجو برای “عملکرد مالی شرکت ها” – بهین کاو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه پیام نورمرکز ری پایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حسابداری بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد ...

نتایج جستجو برای “عملکرد مالی شرکت ها” – بهین کاو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه پیام نورمرکز ری پایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حسابداری بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر ...

بدین منظور داده­های مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمع­آوری گردیده است.

بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، 45 ، 44-25.

رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

... سود و حاکمیت شرکتی ... های مالی از 81 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ...

نتایج جستجو برای “عملکرد مالی شرکت ها” – بهین کاو

... شده در بورس اوراق بهادار ... مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی ...

مطالعه رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی ...

در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت

پایان نامه مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر ...

بدین منظور داده­های مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمع­آوری گردیده است.

نتایج جستجو برای “عملکرد مالی شرکت ها” – بهین کاو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه پیام نورمرکز ری پایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حسابداری بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

بررسی رابطه بین افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی ...

... و عملکرد شرکتهای ... شده در بورس اوراق بهادار ... سازوکارهای حاکمیت شرکتی ...

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته ...

عنوان مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها ...

مطالعه رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی ...

در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت

بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، 45 ، 44-25.

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت ...

سعیدی، علی و آقایی، آرزو (1388). پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های بیز، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (56): 59 …

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت ...

سعیدی، علی و آقایی، آرزو (1388). پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های بیز، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (56): 59 …

پاورپوینت درمورد سامانه های بین بانکی

گزارش کارآموزی در شركت فرآورده‌هاي گوشتي آمل (كاله) .

فایل کارآموزی شرکت گرافیکی

پاورپوینت تعريف سلامت وبيماري

تحقیق در مورد دانشگاه مجازي(vu) 13 ص

کتاب میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن

کمانش پوسته‌هاي استوانه‌اي FGM معيوب تحت اثر خمش خالص و فشار داخلي

تحقیق در مورد تعليم و تربيت کودکان پيش دبستاني

دانلود تحقیق درباره داریوش یکم

کتاب میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن