دانلود فایل


اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف عملكرد - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ای در مورد اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف عملکرد در فرمت وُرد قابل دانلود از فروشگاه فایل پوشه

دانلود فایل اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف عملكرد فرمت ورد
45 صفحه
اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف
عملكرد
هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان هاي فني حسابرسي پيشنهاد مي گردد كه موجبات يكنواختي و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق اين دستورالعمل كه اجراي آن از سوي شركتها الزامي است هز ينه ها نيز جايگاهي خاص دارد. عملكرد مركز بنابراين قاعده به تفكيك سال با دو عنوان هزبنه هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه هاي توليدي بشرح زير طبقه بندي گرديده است. اين هزينه ها وضعيت موجود را نشان مي دهد كه در مدل فعاليتي
بطور كلي دگرگون گرديده است.


جدول شماره 1 ـ 4: عملكرد هزينه اي مربوط به سال 1379
ارقام به ريال
جمعهزينه توليدي
هزينه اداري و تشكيلاتي
نام حساب
 1. 498.400
 2. 281.336
 3. 560.131.422
 4. 346.106
 5. 500
 6. 696.053
 7. 830.876
 8. 890.646
 9. 246.208
 10. 329.850
 11. 002.900
 12. 163.560
 13. 800
 14. 362
 15. 027.267
 16. 187.518
 17. 209.276
 18. 919.455
 19. 051.710
 20. 786.372
ـ
 1. 617.840
ـ
 1. 161.716
ـ
ـ
ـ
 1. 484.410
ـ
ـ
ـ
 1. 635.900
 2. 289.124
 3. 361.881
 4. 079.712
 5. 734
 6. 500
 7. 078.213
 8. 830.876
 9. 728.930
 10. 246.208
 11. 329.850
 12. 002.900
 13. 679.150
 14. 800
 15. 362
 16. 027.267
 17. 551.618
حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
دستمزد و مزاياي كارگران فصلي
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
 1. 536.775.804
 2. 669.866.679
 3. 866.9.9.125
جمع هزينه هاي جاري
 1. 547.733.422
جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي5.084.509.226جمع كل هزينه هاجدول شماره 1-4 مربوط به عملكرد هزينه اي سال 1379 مي باشد كه از كل هزينه ها
30% مربوط به منابع ملي مي باشد كه جهت اهداف خاصي به مركز تحويل گرديده است. اين اهداف شامل كمك به بازسازي ذخاير و مطالعات اصلاح نژاد و كپور صاحبان و ايجاد تأسيسات حفاظت از ذخاير مي باشد.


جدول شماره 2 ـ 4: عملكرد هزينه بندي مربوط به سال 1380
ارقام به ريال
جمعهزينه توليدي
هزينه اداري و تشكيلاتي
نام حساب
 1. 698.112
 2. 659.286
 3. 802.103.303
 4. 800.230
 5. 967.214
 6. 373.080
 7. 962.676
 8. 846.422
 9. 187.200
 10. 542.050
 11. 981.920
 12. 245.986
 13. 396.200
 14. 020
 15. 425.667
 16. 928.171
 17. 571.289
 18. 407.306
 19. 047.401.163
 20. 800.230
 21. 493.174
 22. 279.185
 23. 600
 24. 528.192
 25. 493.000
ـ
 1. 000
 2. 354.946
 3. 800
ـ
ـ
 1. 992.300
211،126،823
 1. 251.980
 2. 702.140
ـ
 1. 474.040
 2. 093.895
 3. 907.076
 4. 318.230
 5. 694.200
 6. 542.050
 7. 746.920
 8. 891.040
 9. 233.400
 10. 020
 11. 425.667
 12. 935.871
حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
دستمزد و مزاياي كارگران فصلي
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
 1. 328.285.537
 2. 816.774.185
 3. 511.511.352
جمع هزينه هاي جاري
 1. 408.927.846
جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي5.737.213.383جمع كل هزينه ها
از مجموع هزينه هاي فوق 42% متعلق به منابع مالي مي باشد.جدول شماره 3 ـ 4: عملكرد هزينه اي مربوط به سال 1378
ارقام به ريال
جمعهزينه توليدي
هزينه اداري و تشكيلاتي
نام حساب
 1. 571.300
 2. 107.149
 3. 264.946.248
 4. 395.766
 5. 291.031
 6. 253.290
 7. 574.803
 8. 759.000
 9. 667.329
 10. 689.500
 11. 173.010
 12. 456.977
 13. 085.500
 14. 300
 15. 248.617
 16. 252.711
 17. 086.280
 18. 955.832
 19. 357.082
 20. 317.882.348
 21. 896.358
 22. 024.770
 23. 570
 24. 944.583
 25. 446.000
 26. 590.329
 27. 440.000
 28. 300
 29. 358.047
2.700.000ـ
ـ
 1. 897.560
ـ
 1. 615.468
 2. 750.067
 3. 063.900
 4. 499.408
 5. 266.261
 6. 426.720
 7. 630.220
 8. 313.000
 9. 000
 10. 249.500
 11. 967.710
 12. 098.930
 13. 500
 14. 300
 15. 248.617
 16. 055.151
 17. 086.280
حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
اجاره محل
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
مطالبات مشكوك الوصول
 1. 994.595.811
 2. 052.524.779
 3. 942.071.032
 4. 214.000.000
جمع هزينه هاي جاري جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي7.208.595.811جمع كل هزينه هااز مجموع هزينه هاي سال 81، معادل 44% مربوط به منابع ملي مي باشد.

چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهي از هزينه هاي انجام شده مربوط به اعتبارات تأمين شده از منابع ملي بوده كه طبق آيين نامه هاي نحوه
هزينه كرد منابع ملي مبتني بر طبقه بندي در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندي هزينه ها براساس هزينه ي جاري مقدور نگرديد. لذا بصورت سرجمع در ذيل جدول آورده شده است.


حسابداری


شرکت


اصول حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی روند طراحی نقشه های ساختمانی

دانلود رایگان کارت ویزیت برنج و روغن و چای فروشی لایه باز

کارآموزی برق احمد کیانی

تحقیق درباره قاچاق و عناصر آن

دانلود مقاله کامل درباره جذب فسفر توسط گیاهان از خاک تا سلول

دانلود پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موجشكن سنگي در آب عميق

دانلود پاورپوینت مبانی نظری طراحی شهری

دانلودگزارش کارآموزی شرکت بازرگانی

بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری

مقاله مربوط به ربات حساس به دما